כל הפרטים על האר”י הקדוש וגם סירטון מיוחד בכיכובו של השחקן אביב אלוש

שתף מאמר זה
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on whatsapp

ה’ באב יום ההילולה של רבנו יצחק לוריא אשכנזי הידוע בכינויו “האר”י הקדוש”

א. כבר בגיל צעיר התבלט בחריפותו, בבקיאותו ולמדנותו בתורה. עם פטירת אביו בילדותו, לקחה אותו אמו לאחיה רבי מרדכי פרנסיס שהיה גביר עשיר ומכובד בקהילה היהודית בקהיר שבמצרים, שם לומד רבי יצחק אצל רבה הראשי של מצרים הרדב”ז (רבי דוד בן זמרא).

ב. בהיותו בן 36 נגלה אליו אליהו, ואמר לו כי בעוד שנתיים יסתלק מן העולם, והגיעה העת שיעלה לארץ ישראל להשיג קדושה יתירה ושפע חכמה אלוקית. שם ימצא את ר’ חיים ויטאל, וימסור לו את כל סתרי התורה שלמד. האר”י חזר לארץ ישראל, קבע את מקום מושבו בצפת ופתח ישיבה העוסקת בתורת הנסתר. השמועה על בקיאותו הרבה ברזי הקבלה נפוצה בעיר, ורבים מתלמידי רבי משה קורדובירו עוברים לישיבתו, כאשר רבי חיים ויטאל נחשב לבחיר תלמידיו. נפטר כשנתיים לאחר מכן.

ג. גדול תלמידיו, רבי חיים ויטאל, העלה את תורת רבו על הכתב, בסדרת הספרים “פרי עץ חיים”. בין תלמידיו, המכונים ‘גורי האר”י’ נמנים גם ר’ משה אלשיך, ר’ שלמה אלקבץ, ר’ יוסף חאגיז ור’ יוסף קארו.

ד. בהקדמה לספר “פרי עץ חיים” מתאר רבי חיים ויטאל את רבו הקדוש: “לא היה מי שישיג חכמה זו על אמיתתה כמוהו כי היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות על כל דבר ודבר כמה פנים בפרד”ס ומעשה בראשית ומעשה מרכבה בשיחות עופות ובשיחות דקלים ואילנות ועשבים … היה רואה נשמות בעת צאתם מהגוף ובבתי הקברות ובעלותן בכל ערב שבת לגן עדן. והיה מדבר עם נשמת הצדיקים שהם בעולם הבא והיו מגלין לו רזי תורה. וגם היה יודע חכמת הפרצוף  ושרטוטי הידיים ופתרון חלומות על אמיתתם ובגלגולים ישנים וגם חדשים. והיה מכיר במצח אדם מה מחשב ומה שחלם ומה פסוק קרא בעליית נשמתו לגן עדן בלילה והיה מלמד פירוש שורש נשמתו. והיה קוראו במצחו זכיות ועבירות שחישב. והיה נותן לכל אחד ואחד תיקון כפי הבחירה המיוחדת או לשורש נשמתו האחוזה בשורש של אדם הראשון … והיה מלא חסידות ודרך ארץ וענוה ויראת ה’ ואהבת ה’ ויראת חטאו וכל מדות טובות ומעשים טובים היה בו… וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו אחר התעסקו ימים רבים בספרים ישנים גם חדשים בחכמה זו. ועליהן הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה וזהו הביאו לידי רוח הקודש  והיה אליהו נגלה לו תמיד”.

ה. האר”י לא חבר ספר שלם בשיטתו החדשה בחכמת הקבלה, וכל דברי הסודות והרזים אשר נתגלו לו מסר בעל פה לתלמידיו. רוב חידושי האר”י הם בלימודי הכוונות במעשה המצוות והתפלות, וייחודים ע”פ גימטריות וצירופי שמות קדושים.

ו. האר”י חיבר גם פיוטים וזמירות. ביניהם: “אזמר בשבחין”, “אסדר לסעודתא” ו”בני היכלא”.

הנאמרים בג’ סעודות השבת, המבוסס ובנוי על דברי הזוהר הקדוש. בתוספת מה שגילה בזה הרב האר”י הק’ זי”ע בסודות ענין ג’ סעודות השבת וסדר פעולתם בעולמות העליונים.

על הפיוט “יום זה לישראל אורה ושמחה” שראשי התיבות שלו הם יצחק לוריא חזק יש טוענים שחיבר האר”י ויש המייחסים את הפיוט לרבי שמעון ברנשטיין.

ז. האר”י נמנה ביחד עם עוד שלושה רבנים אחרים שהוצמד להם התואר “הקדוש”: האלשיך הקדוש, ה”אור החיים” הקדוש והשל”ה הקדוש.

ח. סידור האריז”ל – האר”י לא ערך סידור, אבל חיבר כוונות וייחודים לתפילה. תלמידיו ותלמידי תלמידיו ערכו סידורים עם הכוונות שמסר והתאימו את נוסח התפלה לכוונות.

ט. מקווה האר”י – על פי המסורת, נהג האר”י לטבול מדי יום ב”מקווה האר”י” המצוי כיום ליד בית העלמין בצפת. על פי המסורת הידועה לנו, הורה האר”י ערב מותו לרחוץ את גופתו במקווה זה. במהלך ההכנות לקבורה, קם הרב בדרך נס על רגליו כדי לטבול את עצמו במקווה.

י. יום ההילולא – האר”י נפטר לבית עולמו בתאריך ה’ באב, כשהוא בן 38 בלבד. מקום קבורתו בבית העלמין העתיק בצפת, בסמוך לקברי רבו הרמ”ק, המבי”ט, הרדב”ז, רבי שלמה אלקבץ, רבי אלעזר אזכרי ובנו רבי משה.

אהבת? שתפו הלאה
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on whatsapp

כתיבת תגובה

18-Mail
הרשמה לעדכונים
קצרצרים - סיפור מדהים | קיצור שולחן ערוך | הרב אבי כנפו | מאור לנוער
קצרצרים - סיפור מדהים | קיצור שולחן ערוך | הרב אבי כנפו | מאור לנוער
סגירת תפריט
דילוג לתוכן